Mediacja to proces, w którym uczestnicy sami są architektami swojego porozumienia

Joseph Grynbaum


Dlaczego warto skorzystać z mediacji?

Mediacja, jako skuteczna forma rozwiązywania konfliktów, zdobywa coraz większe uznanie jako alternatywa dla tradycyjnych procesów sądowych.

Dobrowolność

Mediacja opiera się na dobrowolnym uczestnictwie stron. Każda ze stron ma kontrolę nad decyzją o rozpoczęciu, kontynuowaniu lub zakończeniu procesu mediacji.

Równowaga stron

Proces mediacji opiera się na równości stron. Każda ze stron ma równe szanse do wypowiedzenia swoich potrzeb, obaw i oczekiwań. Mediator pracuje nad utrzymaniem równowagi i sprawiedliwości w trakcie negocjacji.

Relacje między stronami

Mediacja kładzie nacisk na odbudowę relacji między stronami. Poprzez zrozumienie i empatię mediatora, proces ten może prowadzić do trwałego rozwiązania, które uwzględnia potrzeby obu stron.

Koncentracja na przyszłości

W odróżnieniu od sądowych procesów, które często koncentrują się na przeszłości i przydzielaniu winy, mediacja skupia się na przyszłości. Strony wspólnie pracują nad znalezieniem rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.

Neutralność mediatora

Centralną postacią w procesie mediacji jest mediator, który pełni rolę neutralnego pośrednika. Jego zadaniem jest wspieranie stron w zrozumieniu perspektyw drugiej strony oraz prowadzenie rozmów w sposób bezstronny.

Aktywne uczestnictwo stron

Mediacja to proces interaktywny, w którym strony są aktywnie zaangażowane w poszukiwanie rozwiązania. W przeciwieństwie do sądów, gdzie decyzje podejmowane są przez sędziów, mediacja daje stronom możliwość kształtowania ostatecznego porozumienia.

Poufność

Proces mediacji jest poufny, co oznacza, że informacje ujawnione w trakcie rozmów są chronione. Ta cecha sprzyja szczerej wymianie informacji i pomaga stronam w wygodnym wyrażaniu swoich potrzeb.

Efektywność czasowa i kosztowa

Mediacja często jest szybsza i mniej kosztowna niż tradycyjne postępowanie sądowe. Skoncentrowana na rozwiązaniu problemu, pozwala zaoszczędzić czas i zasoby finansowe stron.


Mediacje – wszystko co warto wiedzieć

mediator rybnik

Co to są mediacje sądowe?

Mediacje to dobrowolne, pozasądowe postępowanie z udziałem neutralnej osoby trzeciej – mediatora, która pomaga spierającym się stronom w wypracowaniu obustronnie akceptowalnego porozumienia. Jest to bardzo efektywne narzędzie zarządzania konfliktami, pomagające rozładować negatywne emocje i w efekcie powodujące zbliżenie stanowisk.

Mediacje są mniej formalne i bardziej elastyczne od postępowania sądowego, strony mają możliwość wyrażenia swoich uczuć a spotkania odbywają się w bardziej przyjaznej atmosferze, w obecności mediatora dbającego aby rozmowa przebiegała w sposób uporządkowany i spokojny. Dlatego też, jest to również szansa na usunięcie rzeczywistych źródeł konfliktu, co ma duże znaczenie w kontekście wzajemnych relacji stron w przyszłości.

Mediator nie staje po żadnej ze stron, tylko je wspiera w poszukiwaniu rozwiązania. Wyłącznie od stron zależy kształt porozumienia, a jeżeli strony nie porozumieją się, mediator musi to zaakceptować. Celem mediacji nie jest ustalenie kto ma rację, ale wypracowanie wspólnie akceptowalnego rozwiązania. Ugoda która jest zawarta przed mediatorem sądowym, po zatwierdzeniu przez sąd ma moc wyroku sądowego.

Szansa na szybkie rozwiązanie sporu, uproszczona procedura i dużo niższe koszty w porównaniu do postępowania sądowego powodują, że mediacje zdobywają coraz większą popularność. Samodzielne rozwiązanie konfliktu na drodze nieformalnej daje szansę na bezkonfliktową relację w przyszłości.Zasady Mediacji

Mediacje, jako metoda alternatywna rozwiązywania konfliktów, wyłania się jako przestrzeń, w której strony konfliktu mają możliwość skonstruowania wspólnego rozwiązania, opartego na dialogu i zrozumieniu. Kluczowym elementem, który nadaje mediacji swoją wyjątkową dynamikę, są zasady mediacji. Stosowanie się do tych zasad jest kluczowe dla efektywnego prowadzenia mediacji. To pozwala zachować integralność procesu i zapewnia uczestnikom uczciwe, sprawiedliwe i skuteczne rozwiązanie konfliktu


zasady mediacji mediator Rybnik
Dobrowolność

Strony powinny wyrazić zgodę na mediacje i mogą na każdym etapie postępowania zrezygnować. Mediator nie może stosować wobec uczestników postępowania żadnej presji lub zmusić do zawarcia porozumienia więcej➜

Bezstronność

Mediator powinien być bezstronny oraz neutralny. Jeżeli mediator z jakichkolwiek przyczyn nie jest w stanie prowadzić bezstronnie mediacji powinien wycofać się z postępowania, również powinien zrezygnować, jeżeli zaistnieje jakikolwiek konflikt interesów ze stronami.

Poufność

Przebieg mediacji jest objęty tajemnicą. Mediator nie ma prawa ujawnić żadnych informacji uzyskanych w trakcie tego procesu, nie jest powoływany również na świadka w postępowaniu sądowym.

Neutralność

Mediator nie narzuca sposobu rozwiązania sporu. Porozumienie jest wypracowywane przez strony postępowania przy wspomagającej roli mediatora.

Akceptowalność

Mediator oraz sposób prowadzenia przez niego mediacji powinny być przez strony zaakceptowane.

Scroll to Top