Przebieg mediacji

Mediacja jest procesem alternatywnego rozwiązywania sporów, w którym mediator, jako neutralna i bezstronna osoba, pomaga stronom osiągnąć porozumienie. Przebieg mediacji może się różnić w zależności od rodzaju mediacji i preferencji stron. Przed rozpoczęciem mediacji, strony mogą zawrzeć umowę o mediację, w która określa zasady i warunki przeprowadzenia mediacji. Umowa ta może również zawierać klauzulę mediacyjną, która zobowiązuje strony do podjęcia próby mediacji przed skierowaniem sporu do sądu.

Mediacja może być inicjowana na dwa sposoby – przez same strony lub sąd. W przypadku zainicjowania mediacji przez sąd, wydaje on postanowienie o oddaniu sporu do mediacji, wskazując przy tym mediatora. Sąd określa również czas trwania mediacji. Natomiast w przypadku mediacji umownej, strony same podejmują decyzję o skorzystaniu z mediacji i wybierają mediatora.

mediacje w Rybniku przebieg mediacji

Przebieg mediacji rozpoczyna się od ustalenia terminu i miejsca spotkania mediacyjnego. Spotkanie to jest zwykle poprzedzone indywidualnymi rozmowami mediatora z każdą ze stron, w celu zebrania informacji i określenia przedmiotu sporu.

Kolejnym etapem jest sesja mediacyjna, gdzie strony prezentują swój propozycję rozwiązania problemu poprzez podjęcie dialogu.

 Podczas sesji mediacyjnej, mediator stara się stworzyć atmosferę otwartości i wzajemnego szacunku, aby umożliwić stronom skuteczną komunikację.

Mediator pomaga stronom identyfikować i wyjaśniać swoje potrzeby, interesy i obawy. W pierwszej kolejności warto określić kwestie do przedyskutowania i ustalić porządek obrad. Kolejnym etapem mediacji jest szukanie możliwego rozwiązania. Strony przy pomocy mediatora próbują znaleźć wspólne rozwiązanie, negocjując warunki i kompromisowe propozycje. Mediator wspiera strony w procesie twórczego myślenia i generowania opcji rozwiązania.

przebieg mediacji w Rybniku 2

Jeżeli strony uzgodnią warunki porozumienia, mediator pomaga spisać ugodę na piśmie. Ważne jest, aby strony dokładnie rozumiały postanowienia ugody i świadomie zgodziły się na jej zawarcie. Ugoda może obejmować całość sporu lub tylko pewne jego części. Po podpisaniu ugody, mediacja formalnie się kończy. Ugoda ma moc prawną i jest wiążąca dla stron. Mediator może również sporządzić protokół z przebiegu mediacji, w którym zawarte są informacje dotyczące przebiegu mediacji, miejsca i czasu przeprowadzenia mediacji, imion i nazwisk stron oraz mediatora, oraz wyniku mediacji.!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top